Test na ojcostwo przebieg badania oraz pobrania DNA

Całkowita cena wykonania akredytowanego testu na ojcostwo wynosi 1429 zł. W przypadku gdy wynik testu ma być wykorzystany w sądzie całkowita cena badania wynosi 1799 zł.

Tak, do wykonania badania wystarczy DNA domniemanego ojca i dziecka.

Tak. Dane osobowe nie muszą być ujawnione na żadnym etapie badania. Zleceniodawca może opisać próbki np. jako Osoba 1, Osoba 2.

Nie. DNA zawarte jest m.in. w komórkach uzyskiwanych z wymazu z błony śluzowej policzka. Możecie to Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą przesłanego przez nas zestawu do pobrania.

Tak. Jest to najczęściej praktykowany sposób w przypadku badań prywatnych. Aby pobrać materiał do badania DNA wystarczy zamówić Zestaw do pobrania. Znajdują się w nim wymazówki (patyczki z bawełnianą końcówką), którymi pociera się wewnętrzną stronę policzka badanych osób. Dla każdej osoby badanej w Zestawie znajdują się dwie osobno spakowane wymazówki i jedna koperta osuszająca dla zabezpieczenia materiału.

Tak, materiał do badań możemy pobrać z tzw. śladów biologicznych, którymi mogą być: ślady krwi na materiale/gazie/plastrze, maszynka do golenia, guma do żucia, ślady nasienia na odzieży, włosy (8-10 włosów) z cebulkami, zużyty patyczek higieniczny, bądź jakikolwiek inny materiał, na którym znajdują się ślady krwi, nasienia albo innych wydzielin.
Aby zapobiec degradacji materiału biologicznego, znajdującego się na przedmiocie lub materiale tekstylnym zaleca się nadesłanie go do laboratorium w papierowej kopercie lub wcześniejsze osuszenie i wysłanie w plastikowym woreczku. Każdą kopertę lub woreczek należy opisać odpowiednio, zgodnie z opisem podanym na formularzu pobrania. Zalecane jest także używanie jednorazowych rękawiczek, aby nie zanieczyścić przedmiotu własnym DNA.

W takich przypadkach mają Państwo możliwość ponownie dokonać samodzielnego pobrania materiału. Zapasowe wymazówki dostarczamy bezpłatnie.
Zawsze możecie Państwo skorzystać z usług pobrania materiału świadczonych przez placówki partnerskie naszego Laboratorium.

Nie. Badane dla celów analizy pokrewieństwa fragmenty DNA pozostają zasadniczo niezmienne przez całe życie. Materiał do badania można pobrać od razu po narodzinach dziecka.
W przypadku osób po przeszczepie prosimy o kontakt z Laboratorium.

Wynik badania standardowego testu mogą Państwo poznać już od 7 do 10 dni roboczych od momentu, gdy materiał genetyczny znajduje się w laboratorium oraz uiszczona zostanie opłata za badanie. Istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badania do 3 dni roboczych.

Tak, nasze zestawy standardowo zawierają dwie dodatkowe wymazówki do pobrania materiału. Za dodatkową opłatą, można włączyć do badania kolejne dziecko lub drugiego domniemanego ojca. W przypadku większej ilości badanych osób w przesyłce umieszczamy dodatkowe wymazówki do pobrania materiału do badań. Cena przebadania dodatkowej osoby: 599zł brutto.

Nasze Laboratorium nie wykonuje takich badań, gdyż pobranie materiału w trakcie ciąży mogłoby wpłynąć negatywnie na stan zdrowia dziecka. Wykonujemy badanie dopiero po narodzinach dziecka.

Tak. Spożywanie posiłków przed pobraniem nie stanowi przeszkody. Zaleca się jednak bezpośrednio przed pobraniem materiału w postaci wymazu przepłukanie jamy ustnej wodą.

Nie. Przyjmowanie leków w żaden sposób nie wpływa na wynik badania.

Tak. Niedawno przebyta transfuzja krwi lub przeszczep szpiku kostnego są czynnikami mogącymi istotnie zmienić wynik badania.

Tak. W takiej sytuacji materiał pobierany jest przez osobę do tego uprawnioną – lekarza medycyny sądowej lub biegłego sądowego. Ponadto można pobrać próbki z przedmiotów, które należały do zmarłej osoby, takich jak np.: szczoteczka do zębów po zmarłej osobie. Istnieje także możliwość badania ojcostwa przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca.

Tak. Należy szczególnie uważać, aby nie zanieczyścić wymazówek „obcym” DNA. Oznacza to, że w trakcie pobierania materiału do analizy można zanieczyścić próbki innymi komórkami np. z naskórka palców lub śliny innej osoby. W tym celu należy stosować się do instrukcji pobrania materiału, a w przypadku zanieczyszczenia próbek powtórzyć badanie. Bezwzględnie osoba pobierająca powinna stosować sterylne jednorazowe rękawiczki dołączone do zestawu do pobrania materiału biologicznego.

Zamówienie testu na ojcostwo

Nie. DNA zawarte jest m.in. w komórkach uzyskiwanych z wymazu z błony śluzowej policzka. Możecie to Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą przesłanego przez nas zestawu do pobrania.

Możecie Państwo zamówić Zestaw do pobrania poprzez wypełnienie formularza zamówienia na naszym serwisie internetowym zamów test albo dokonać zamówienia telefonicznego lub e-mailem. Na życzenie zestaw zostanie dostarczony na wskazany przez Państwa adres w przeciągu 24 godzin.

Ważność testu w sądzie

Nie. DNA zawarte jest m.in. w komórkach uzyskiwanych z wymazu z błony śluzowej policzka. Możecie to Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą przesłanego przez nas zestawu do pobrania.

Można je wykonać jedynie w naszym Laboratorium lub w placówkach partnerskich. Aby umówić się na pobranie do celów sądowych prosimy o kontakt z naszymi genetykami.

Badanie sądowe należy przeprowadzić w obecności matki, dziecka i domniemanego ojca w Laboratorium lub uprawnionej placówce partnerskiej (do badania ojcostwa na potrzeby prywatne wystarczy tylko DNA dziecka i domniemanego ojca, obecność matki nie jest konieczna). Laboratorium w ramach takiego testu przygotowuje dokumenty których wymaga Sąd.

Interpretacja wyniku

W przypadku negatywnego wyniku badania, ojcostwo zostaje zaprzeczone w 100%. Potwierdzenie ojcostwa w 100% jest niemożliwe z przyczyn statystycznych. W przypadku, gdy wynik badania wynosi więcej niż 99.993%, prawdopodobieństwo takie uznawane jest za graniczące z pewnością.

Dane osobowe, wysyłka i przechowywanie wyniku

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane jedynie dla celów badania. Laboratorium stosuje procedurę ochrony danych osobowych, która zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku chęci uzyskania archiwalnych wyników badań przeprowadzonych w naszym laboratorium należy skontaktować się z Laboratorium i podać hasło, podane przy składaniu zamówienia. Ewentualnie należy zgłosić się osobiście do siedziby laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Osobą uprawnioną do odbioru wyniku jest wyłącznie osoba dokonująca zamówienia. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych osób, które wykonały badanie w naszym Laboratorium. Dokumentacja udostępniana jest bezpłatnie w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania badania, a odpłatnie (50zł) po upływie tego terminu.

Archiwalne wyniki badań- są to wyniki, które przekazane zostały klientowi lub te, które nie zostały odebrane przez klienta w terminie 2 tygodni od daty wydania sprawozdania.

W takiej sytuacji osoba, która dokonała zamówienia powinna zgłosić się osobiście do siedziby Laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych naszych klientów oraz zapewnienie poufności.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. W tym celu należy wypełnić i przesłać wniosek.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Danych jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed z siedzibą przy
ul. Św. Marcin 49 w Poznaniu, reprezentowane przez wspólników.
2) Rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Administrator Danych Osobowych: Jakub
Świerczyński, adres email: infogenmed@gmail.com
3) Udzielone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia profili
genetycznych osób badanych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy Laboratorium
Diagnostyki Molekularnej GenMed.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych
2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
3. prawo „do bycia zapomnianym”
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzasadnione jest, że udostępnione przez
Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez Administratora Danych może skutkować odmówieniem wykonania badania.