Identyfikacja osobnicza, obecność krwi, nasienia, śliny, pokrewieństwo, pobrania

Dla prokuratury i policji

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed specjalizuje się w badaniach kryminalistycznych na zlecenie organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Wykonujemy badania DNA z zakresu identyfikacji osobniczej m.in. osób podejrzanych, ofiar wypadków bądź spornego pokrewieństwa. Przeprowadzamy analizy śladów biologicznych i wymazów w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw na tle seksualnym, morderstw oraz narkotykowych.

Zestaw 24 markerów DNA oznaczanych przez Laboratorium GenMed obejmuje wszystkie markery stosowane przez amerykańskie służby (FBI, system CODIS – 20 markerów) oraz służby europejskie (13 markerów DNA) co zapewnia uniwersalność wyników.

Wykonujemy badania:

W przypadku większych zleceń proponujemy możliwość indywidualnego ustalenia ceny oraz czasu badania.

Terminy

check-mark-1Wyniki nawet w 7 do 10 roboczych od otrzymania próbek.
check-mark-1W sprawach z dużą liczbą próbek i szczególnie skomplikowanych termin wydania ekspertyzy jest ustalany indywidualnie.
check-mark-1Każdorazowo przed przyjęciem zlecenia informujemy o terminie wydania ekspertyzy.

Biegli sądowi – bezpośredni kontakt

Mgr Wojciech Łuczak
tel. 502 684 881
e-mail: wojciech.luczak@genmed.pl

Mgr Jakub Śnieć
tel. 502 302 696
e-mail: jakub.sniec@genmed.pl

Pobrania w placówkach partnerskich, zakładach karnych i podczas ekshumacji

  • check-mark-1Współpracujemy z placówkami partnerskimi w większości miast kraju. Siedzibą naszych placówek jest miejscowość, w której zlokalizowany jest sąd okręgowy lub jest to miejsce zamieszkania osób biorących udział w badaniu. Materiał do badań pobierany jest przez osobę przeszkoloną i upoważnioną przez biegłego sądowego.
  • check-mark-1Ponadto organizujemy pobrania na terenie zakładów karnych i podczas ekshumacji.
  • check-mark-1Istnieje również możliwość pobrania materiału do badań za granicą.

W naszym laboratorium pracują biegli sądowi z zakresu genetyki człowieka, mgr Wojciech Łuczak oraz mgr Jakub Śnieć, którzy posiadają bogate doświadczenie praktyczne i wpisani są na listę biegłych sądowych przy sądach okręgowych w większości miast kraju.

Najważniejsze Certyfikaty przyznane Laboratorium

Badamy największą na świecie liczbę markerów STR DNA

z jednej próbki materiału genetycznego

Badamy największą na świecie liczbę markerów STR DNA

z jednej próbki materiału genetycznego

Oznacza to, że jako jedyne laboratorium możemy zapewnić Państwu maksymalną możliwą wiarygodność badań pokrewieństwa.

Fragment Księgi Jakości Laboratorium Badań Molekularnych Genmed, wydanie 10, 14 września 2020

Metody badań i ich walidacja

5.5. Metody badań oraz ich walidacja Laboratorium stosuje metody i procedury dla wszystkich badań objętych zakresem działalności opracowanych na podstawie: 

  • instrukcji producenta zawartych w zestawach odczynnikowych, 
  • instrukcji obsługi urządzeń dostarczonych przez producenta, 
  • innych uznanych specyfikacji opracowywanych w ośrodkach naukowo-badawczych oraz dostępnych w literaturze 
  • własnych modyfikacji. 

Kierownik Laboratorium w porozumieniu z Dyrektorem Naukowym dokonują wyboru metod badawczych. Stosowane metody badawcze objęte zakresem akredytacji zostały zwalidowane oraz oszacowano dla nich ryzyko niepewności zgodnie z procedurą PO-05 „Walidacja i szacowanie niepewności metody badawczej”. 

Laboratorium stosuje procedurę opisującą zasady postępowania z obiektami do badań, materiałami do badań i próbkami PO-06 „Procedura postępowania z obiektem do badań, materiałem do badań oraz próbką”. Wykaz procedur badawczych stanowi załącznik nr 4. W procedurach badawczych określono sposób postępowania na każdym etapie realizowania metody badawczej.

Fragment Księgi Jakości Laboratorium Badań Molekularnych Genmed, wydanie 10, 14 września 2020

Zobowiązania biegłego sądowego

Pracownik Laboratorium jako biegły sądowy (z Księgi Jakości Genmed, wydanie 10, 14 września 2020)

Art. 27
Biegły sądowy wydaje opinie osobiście, sumiennie, w oparciu o rzetelną wiedzę, wyniki badań własnych lub współpracowników i wielokrotne doświadczenie, opiniuje w terminie bez zbędnej zwłoki, nie uchyla się od konsultacji i pomocy koleżeńskiej w zakresie posiadanych kompetencji.

Art. 28
Pracownik Laboratorium jako biegły sądowy pogłębia systematycznie wiedzę zawodową oraz dba o znajomość przepisów obowiązującego prawa. Zachowuje się taktownie w relacjach z organem procesowym, unika publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do stron procesowych i nie okazuje ewentualnej zażyłości z osobami zatrudnionymi w organach ścigania. Dba o to, aby krytyka, dyskusja i polemika prowadzone były z poszanowaniem zasad szacunku rzeczowości i rzetelności.

Art. 29
Pracownik Laboratorium jako biegły sądowy kieruje się przepisami prawa i zasadami dobrych obyczajów, przestrzega zasad kultury osobistej w relacjach z kolegami i nie dopuszcza, aby presja zleceniodawcy lub środowiska wpływała na merytoryczną zawartość ekspertyzy. Podejmuje się opracowania ekspertyz wyłącznie w zakresie swojej specjalności i wyłącznie wtedy, kiedy może oprzeć ją na własnej odpowiednio udokumentowanej wiedzy i doświadczeniu.

Art. 30
Biegły sądowy zachowuje bezstronność przy wykonywaniu swojej funkcji.

Art. 31
Biegły sądowy odmawia opracowania ekspertyzy, która miałaby związek z jego interesem osobistym, nie wykorzystuje swojej pozycji dla korzyści osobistych, nie wykorzystuje na szkodę zleceniodawcy, czy osób postronnych, wiedzy mającej związek z wydawanymi ekspertyzami. Pracownik Laboratorium jako biegły zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku wydawanych ekspertyz oraz zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem elektronicznych nośników informacji stosowanych w pracy eksperckiej. Jako biegły sądowy pracownik Laboratorium unika zachowań, które mogłyby przynieść ujmę jego godności lub osłabić zaufanie do jego bezstronności.

Rozwiązywanie problemów

W skomplikowanych sytuacjach zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami!